Projekt Connect Poland Prize

W dniu 08 września 2022 roku Brave Seed Fund uczestniczył w konferencji „Connect Poland Prize” zorganizowanej w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym. Oprócz przedstawicieli LPNT, Partnerów Biznesowych, reprezentantów nowo powstałych spółek w wydarzeniu uczestniczył również wicemarszałek woj. Lubelskiego, Pan Zbigniew Wojciechowski. Konferencja dotyczyła realizowanego przez LPNT projektu pn. „Connect Poland Prize” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt „Connect Poland Prize” jest realizowany od 1 maja 2021 r. do 31 października 2023 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.5 Programy akceleracyjne – Poland Prize. Wartość projektu wynosi ponad 10 mln zł, zaś wartość dofinasowania to blisko 9,7 mln zł.

W ramach realizacji projektu startup może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 300 tys. zł (Etap I do 50 tys. zł, Etap II do 250 tys. zł) bez konieczności zapewniania wkładu własnego. Przedsiębiorcy otrzymują również wsparcie eksperckie oraz możliwość pozyskania inwestorów i partnerów biznesowych. Instytucją Zarządzająca Programem Poland Prize jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Brave Seed Fund jest z kolei jednym z Partnerów Biznesowych Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego.